Der ZHSS wurde im Jahr 2019 für die Ver­net­zung von kroat­is­chen Studieren­den gegrün­det. Der Zweck unseres Vere­ins beste­ht im Zusam­men­führen von Studieren­den mit Inter­esse an der kroat­is­chen Kul­tur und Gemein­schaft, der Förderung des Aus­tausches zwis­chen den Mit­gliedern sowie der Unter­stützung und Durch­führung von Pro­jek­ten zur Entwick­lung der kroat­is­chen Gemeinschaft.

Zajed­ni­ca hrvatskih stu­de­na­ta u Švi­carskoj osno­vana je 2019. godine. Svrha zajed­nice je oku­pl­jan­je i povezi­van­je hrvatskih stu­de­na­ta u Švicarskoj.

Tijekom cijele godine orga­niziramo raz­na događan­ja. Time omoguću­je­mo stu­den­ti­ma među­sob­na upoz­na­van­ja te nje­go­v­an­je hrvatske kul­ture. Prošlog lje­ta orga­nizirali smo stu­dents­ki gril pod motom „Uz ćevape, piće i glazbu“. Ako nas vri­jeme posluži održat će se taj event i ove godine.

Veli­ki usp­jeh su bila družen­ja u stu­den­skom okružen­ju kao što su „Malo nas je al’ nas ima – zajed­ničko družen­je“, koje se održa­lo u prol­jeće ili pred Božić kao „Christ­mas Edi­tion“. Također orga­niziramo i infor­ma­tiv­na akadem­s­ka događan­ja. Prošle godine su stu­den­ti imali pri­liku raz­go­varati sa dva pro­fe­so­ra hrvatskog pori­jekla koji pre­dava­ju na Švi­carskim sveučilištima.

Kao član zajed­nice imaš razne pogod­nos­ti. Redovi­to dobi­vaš obav­i­jesti o nadolazećim događan­ji­ma i imaš pred­nost kod istih. Preko naše stran­ice www.zhss.ch ili putem maila može se sva­ki stu­dent učlan­i­ti. Svi zain­tere­sir­ani stu­den­ti su dobrodošli. Podržava­j­mo jed­ni druge na našem zajed­ničkom akadem­skom putu.

Vorstand 20/21

Wir grat­ulieren dem neuen ZHSŠ-Vor­stand, der am Mon­tag, dem 28.09.2020, an der Mit­gliederver­samm­lung gewählt wurde. Wir freuen uns auf kom­mende Ver­anstal­tun­gen und neue Ideen 🥳
Ein großes Dankeschön an alle bish­eri­gen Vor­standsmit­glieder und ihre Unter­stützung, die alles bis jet­zt möglich gemacht haben. ❤️
Bis bald — Euer ZHSŠ Team 🇭🇷🇨🇭

Česti­ta­mo novoiz­abra­nom glavnom odboru, koji je 28.09.2020. izabran na glavnoj skupš­ti­ni. Želimo im puno usp­je­ha u novoj akadem­skoj godi­ni. Zah­valju­je­mo svim dosadašn­jim članovi­ma glavnog odb­o­ra, koji su sve dosadašn­je događa­je omogućili.
Vaš ZHSŠ-tim 🇭🇷🇨🇭

 

Der ZHSS wurde im Jahr 2019 für die Ver­net­zung von kroat­is­chen Studieren­den gegrün­det. Der Zweck unseres Vere­ins beste­ht im Zusam­men­führen von Studieren­den mit Inter­esse an der kroat­is­chen Kul­tur und Gemein­schaft, der Förderung des Aus­tausches zwis­chen den Mit­gliedern sowie der Unter­stützung und Durch­führung von Pro­jek­ten zur Entwick­lung der kroat­is­chen Gemeinschaft.

Grün­dungsver­samm­lung — Zürich, 13.03.2019.