ZHSŠ Party

U sub­o­tu, 7.10.23, smo imali ZHSŠ-Par­ty u hrvatskom domu u Zürichu. Bilo nam je super uz dobru glazbu i jos bol­je palačinke i ćevape. Feš­ta­lo se do jutra, hvala vam svi­ma na dolasku i na trudu da i ova feš­ta bude nez­ab­o­rav­na. 🎱🎶💃🏽

Mid Semester Party

U sub­o­tu, 29.4.23, okupili smo se kako bis­mo zabavom ispratili ovaj semes­tar. Uži­vali smo uz fine zalo­ga­je, piće te puno dobrog raspoložen­ja i glazbe. 🍹🍻🥪🎶
Hvala svi­ma koji su se družili s nama i u ovoj akadem­skoj godi­ni! 😊 
Želimo vam lijep i usp­ješan završe­tak semes­tra i vidi­mo se uskoro! 👋🏻

Lasertag Event

Neko­liko doj­mo­va iz Lasertag Arene: puno zno­ja, puno trčan­ja, puno skri­van­ja… a ipak pob­je­da na kra­ju nije bila naša😂. No, bilo nam je jako zabavno i to nas je defin­i­tivno ojača­lo kao momčad😊. Hvala svi­ma koji su pris­ustvo­vali i vidi­mo se sljedeći put😊!

bowling event

9.3.23 održala se opet “bowl­ing night” od ZHSŠ. Hvala svi­ma na dolasku i na dobroj atmos­feri! Do sljedećeg puta.

Utakmica — Public Viewing

27.11.2022 smo se sastali u baru ‘Urban’ i zajed­no gledali utak­micu Hrvats­ka — Kana­da. Utak­mi­ca je bila uzbudlji­va, a atmos­fera u baru odlič­na. Veli­ka hvala svi­ma koji su s nama bodrili Vatrene! ⚽ 🇭🇷

ZHSŠ-Party i GV 2022

U sub­o­tu, 22.10.2022, održao se ZHSŠ-Par­ty. Ove godine smo izabrali novu lokaci­ju. Svi smo se složili, da je bilo zabavno. 🥳 Hvala svi­ma na dolasku i na dobroj atmos­feri!
Također se održala glav­na skupšti­na, na
kojoj je izabran novi odbor.

GV 2021

U sri­je­du, 13.10.2021, održana je glav­na skupšti­na ZHSŠ i družen­je poslje glavne skupš­tine. Također je izabran novi glavni odbor.

Grill-Event 2021

Dra­gi Studenti,

Najavlju­je­mo vam već tradi­cional­ni Grill-Event, koji će se održati 16.10.2021. Broj mjes­ta je ograničen, zato se pri­javite što prije.

Vidi­mo se!

Vaš ZHSŠ-Team

Uz ćevape, glazbu i piće

Već tradi­cional­ni grill-event održao se u sub­o­tu, 26.09.2020. godine. Uz ćevape, glazbu i piće uži­vali smo u ugod­nom druženju.

Hvala svi­ma na odazivu!

Movie night

Što je muškarac bez brko­va?” 🎥🍿
Hvala svi­ma što su došli na prvi ZHSŠ movie night 😉

Movie night

Dra­gi stu­den­ti

Pozi­va­mo vas na prvi “movie-night” 🎬, 03.03.2020 u 18.30h na UZH 📍. Radu­je­mo se vašem dolasku i družen­ju prije/poslje fil­ma. 😉

Vaš ZHSŠ-tim

Malo nas je al’ nas ima — Weihnachtsmarkt

Malo nas je al’ nas ima *Christ­mas Edi­tion* ✨🎄 Hvala svi­ma na sud­jelo­van­ju i družen­ju! 
Nadamo se da ste uži­vali sa nama uz božićnu atmos­feru🎄. Svim stu­den­ti­ma želimo puno usp­je­ha sa ispiti­ma i do sli­jedećeg susreta! 😊

Malo nas je al’ nas ima Weihnachtsmarkt — 23.11.2019

Dra­gi stu­den­ti

Pozi­va­mo vas na družen­je uz božićni ugođaj i kuhano vino. Radu­je­mo se vašem dolasku.

Vaš ZHSŠ-tim 🎄

Grillevent — 12.10.2019.

Dra­gi stu­den­ti

12.10.2019 smo imali pri­liku održati «Grill-event» u blizi­ni ETH Höng­ger­berg. Hvala svi­ma što su došli na super atmos­feri. Nadamo se da ste uži­vali uz hranu, piće i glazbu!
Do sljedećeg susreta!

Vaš ZHSŠ-tim

Global Village 2019 — Zürich

Danas je pri Sveučil­iš­tu u Zürichu održan Glob­al vil­lage u sklopu kojeg je omogućeno pred­stavl­jan­je hrvatske kul­ture i tradi­ci­je. Uz mali kviz i dom­je­nak pridružio nam se veli­ki broj različi­tih stu­de­na­ta. Pred sam kraj pridruži­la nam se i vele­poslan­i­ca RH u Švi­carskoj, gospođa Andrea Bek­ić te prorek­tor Sveučil­iš­ta u Zürichu dr. sc. Thomas Tschümperlin.

Vaš ZHSŠ-tim

Dra­gi studenti

Pozi­va­mo vas na naš sljedeći događaj “Grillevent” u sub­o­tu 12.10.2019. Kako bis­mo mogli što bol­je orga­nizirati ovaj događaj, molimo sve sudionike da se do četvrt­ka 10.10.19 u 23:59 pri­jave ovd­je. 

Broj pri­ja­va je ograničen. Na for­mu­la­ru ćete pron­aći i sve ostale informacije.

Radu­je­mo se što većem odazivu!

Vaš ZHSŠ-tim

Zajed­ni­ca hrvatskih stu­de­na­ta u Švi­carskoj održala je 2. listopa­da 2019. infor­ma­tivni sus­ret pri Sveučil­iš­tu u Zürichu. Nakon kratkog pred­stavl­jan­ja Zajed­nice, stu­den­ti­ma su se obratili prof. dr. sc. Srđan Čap­kun (ETH) i prof. dr. sc. Nenad Resan (FHNW). Pre­davači su na ovom sus­re­tu prvo ukratko pred­stavili svoj akadem­s­ki put, potom su pred­stavili svo­je aktu­alne pro­jek­te, a za kraj su dali korisne sav­jete stu­den­ti­ma. Nakon infor­ma­tivnog dijela usli­je­dio je dom­je­nak dobrodošlice, ide­al­na pri­li­ka da se stu­den­ti među­sob­no bol­je upoznaju.

Događaj je popraćen i u hrvatskim medi­ji­ma u Švi­carskoj:
https://moja-domovina.net/2019/10/04/informativna-vecer-zajednice-hrvatskih-studenata-u-svicarskoj/

 Vaš ZHSŠ-tim

Na Sveučil­iš­tu u Zürichu 12. i 13. ruj­na održao se već tradi­cional­ni „Erstse­mes­tri­gen­tag“. Po prvi puta Zajed­ni­ca hrvatskih stu­de­na­ta u Švi­carskoj sud­jelo­vala je na infor­ma­tivnom događa­ju za stu­dente, koji ove godine počin­ju svoj akadem­s­ki put. Uz razne ponuđene deli­ci­je hrvatske kuhin­je, članovi ZHSŠ‑a pružili su stu­den­ti­ma važne infor­ma­ci­je i sav­jete oko studi­ja te stu­dentskog živ­ota na Sveučil­iš­tu u Zürichu. Mla­di stu­den­ti su s velikim oduševl­jen­jem pri­h­vatili ovu mogućnost i prit­om se odmah učlanili u udrugu.

Nakon dva dana Zajed­ni­ca hrvatskih stu­de­na­ta u Švi­carskoj bogati­ja je za 23 nova člana. Ovaj, poz­i­tivno izne­nađu­jući podatak, samo je jedan od dokaza da se sav trud, koji su dosadašn­ji članovi ZHSŠ‑a uložili pro­tek­lih mjese­ci, ispla­tio. Zajed­ni­ca iz dana u dan sve više raste.


Svim članovi­ma, koji su pro­tekla dva dana volon­ti­rali na infor­ma­tivnom štan­du ZHSŠ‑a, iskreno hvala. Svim stu­den­ti­ma želimo puno sreće i usp­je­ha u novoj akadem­skoj godini.

Vaš ZHSŠ-Team

Dra­gi stu­den­ti,
dobro došli na Sveučil­ište u Zürichu. Pos­jetite nas danas i sutra na našem štan­du, kako bi upoz­nali druge hrvatske stu­dente i dobili važne infor­ma­ci­je vezano za studij pri Sveučil­iš­tu u Zürichu.
Radu­je­mo se vašem dolasku!


Vaš ZHSŠ-team

Predsjednica RH u Zürichu

Dana 9. srp­n­ja 2019. godine pred­sjed­ni­ca Repub­like Hrvatske, Kolin­da Grabar-Kitarović, pos­jeti­la je Sveučil­ište u Zürichu. Pred­sjed­ni­ca se sus­rela s hrvatskim stu­den­ti­ma i pro­fe­sori­ma u Švi­carskoj, te održala pre­da­van­je na temu “Europa — iza­zovi u sve kom­plek­sni­jem svi­je­tu”. Tom prigodom poruči­la je prisut­ni­ma: “Tako sam sret­na vid­jeti ovd­je toliko hrvatskih stu­de­na­ta, čula sam da vas ima otpri­like 70 do 75. Nadam se da ćete se jedno­ga dana, kada završite vaš studij i steknete iskust­va, vrati­ti u Hrvatsku i doprini­jeti
živ­o­tu u Hrvatskoj. Jer mi vas tre­bamo i Hrvats­ka vas treba.”

Vas ZHSŠ-team

Izvor Slike: Ured Pred­sjed­nice RH

Osnivačka skupština

Dana 13.03.2019. osno­vana je ZHSŠ u Zürichu. Od danas možete prati­ti aktivnos­ti
Zajed­nice na našim društven­im mreža­ma te na našoj web strani­ci. 


Osni­van­je ZHSŠ popraćeno je i u hrvatskim medi­ji­ma u Švi­carskoj:

https://moja-domovina.net/2019/04/01/u‑svicarskoj-osnovana-zajednica-hrvatskih-studenata-pozivaju-na-prvi-skup-i-druzenje/

Vaš ZHSŠ-team.